Hasta ve Yakınlarının Hakları

  • Ana Sayfa
  • Hasta ve Yakınlarının Hakları

Değerli Hastamız ve Yakınları

Sağlık hizmetlerinin amacı; fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Hasta Hakları ve Sorumlulukları Yönetmeliği”; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “Hasta Hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda, sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Hakları”ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Özel Medicabil Hastanesi olarak amacımız; misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda ‘’Önce Sağlık’’ sloganı ile çıktığımız yolda kaliteli ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak, misafirimiz olduğunuz sürede sizlere huzurlu bir ortam sağlamaktır.

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili hertürlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

-Sağlığı ile ilgili bilgileri kendi rızası dışındaki kişilere bilgi verilmemesi hakkı vardır.

-Araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarda hastanın kimlik bilgileri hastanın izni olmadan açıklanmaması hakkı vardır.

-Ölüm, hasta bilgilerinin gizliliğini ortadan kaldırmaz.

-Kurum çalışanları hasta bilgilerini hasta odasında ya da ziyaretçilere açık yerlerde paylaşamaz, hasta ile ilgili tartışmaları halka açık yerlerde yapamaz.

Reddetme, Durdurma ve Rıza

Hastanıntıbbi müdahalelerde yazılı rızasının alınmasına, rızası çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, tedavinin durdurulmasını istemeye ve tedaviyi reddetmeye hakkı vardır.

Hizmeti alan hastalar ve yakınları bir araştırmaya katılmaları söz konusu olduğunda, araştırma hakkında ayrıntılı bilgi alma ve istemiyorlarsa araştırmada yer almayı reddetme hakkına sahiptir.

Hastanemizde hayati tehlike oluşturacak haller dışında hastalarımızın yaşının reşit olmaması ya da karar verebilme yetisinin bulunmaması halinde, velisi veya vasisinin yazılı rızası olmadan hiçbir müdahale yapılamaz.

Güvenlik

Hastanemiz hastanede bulunduğu sure içerisinde hasta ve yakınlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı, Saygınlık Görme ve Rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş şekilde sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Haklarını İlgilendiren Konularda Başvuru Yapmak İçin;

Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde “Hasta Hakları Birimi”mizle 444 8 112 / 1003 numarayla iletişim kurunuz.

www.saglik.gov.tr/ALO 184 SABiM HATTI

Özel Medicabil Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın aynı isimli yönergesinden yararlanmıştır.