Vlerat Tona

Aseti më i rëndësishëm i Spitalit MEDICABIL janë punonjësit e tij. “Vlerat tona” janë parimet tona bazë që përcaktojnë vlerat e punonjësve tanë dhe përbëjnë bazën e kulturës së Spitalit MEDICABIL. “Vlerat tona” drejton ofrimet e shërbimit tonë; JEMI TË ORIENTUAR DREJT NJERËZVE; punonjësit e Spitalit MEDICABIL me fytyrë të buzëqeshur dhe me mirëkuptim japin rëndësi dhe ofërojnë kujdes ndaj pacientëve. Po ashtu duke plotësuar nevojat dhe pritshmërit aktuale të pacientëve përpiqet ta kuptojë nevojat e tyre në të ardhmen.

JEMI NDRYSHE; punonjësit e Spitalit MEDICABIL gjithmonë e ndjejnë entuziazmin dhe synojnë që duke përdorur shkencën të bëjnë një ndryshim në shërbimet që janë duke ofëruar.

JEMI PJESËMARRËS; gjatë procesit të arritjes në vizionin tonë gjithmonë do mundohemi të përfitojmë nga njohurit, aftësitë dhe përvojat e punonjësve tanë.

JAPIM RËNDËSI NË KONFIDENCIALITETIN E INFORMACIONIT; si personel i Spitalit Medicabil japim rëndësi për ta ruajtur dhe mbrojtur konfidencialitetin e të gjitha informacioneve që u përaksin pacientëve dhe institucionit tanë.


RESPEKTOJMË TË DREJTAVE E PACIENTËVE DHE TË AFËERME TË TYRE; punonjësit e Spitalit Medicabil të gjitha aktivitetet e tyre kryejnë duke respektuar të drejtat e pacientëve dhe të afërme të tyre.

JEMI TË NDJESHËM NDAJ VLERAVE ETIKE; punonjësit e Spitalit MEDICABIL kryejnë të gjitha aktivitetet e tyre në përputhje me vlerat etike.

RESPEKTOJMË LIGJIN; punonjësit e Spitalit Medicabil në të gjitha aktivitetet e tyre respektojnë ligjin.

SIGURIA E PUNËS ËSHTË PRIORITET; siguria e punonjësve, pacientëve, të afërmve të pacientëve dhe njerëzve të tjerë që ndërverprojnë me aktivitetet tona është në përgjegjësinë tonë. Detyra ynë është që ta minimalizojnë risqet që rrjedhin nga aktivitetet tona.

MBROJMË MJEDISIN; për të formuar një botë të jetueshme spitali ynë e sheh si detyrë për ta rritur ndërgjegjësimin e punonjësve tanë dhe të reduktojnë ndikimet negative mjedisore të shkaktuara nga aktivitetet tona.

BESOJMË NË SISTEMIN E MENAXHIMIT TË CILËSISË; si Spital MEDICABIL ne besojmë në rëndësinë e aplikimit të sistemeve të menaxhimit të cilësisë në përputhje me politikën tonë të cilësisë dhe të përmisimit të vazhdushëm në pëputhje me nevojat tona dhe kushtet në ndryshim.