Misioni & Vizioni & Politika e Cilësisë

  • Ballina
  • Misioni & Vizioni & Politika e Cilësisë
 Vizioni

Fushat tona të shërbimit shëndetësorë në mënyrë të vazhdueshme zhvillohen dhe përmirësohen:

-Që të kemi një satisfaksion të nivelit më të lartë për pacientin dhe stafin e punësua.
-Që të jetë një qendër konkuruese referuese kombëtare dhe ndërkombëtare për pacientët.

Misioni

-Kombinimi i fuqisë së specialistëve në fushën e tyre me infrastrukturë teknologjike të nivelit të lartë të lidhur me etikën, besueshmërinë dhe duke respektuar të drejtat e pacientëve .

-Sigurimi i përkujdesjes shëndetësore lehtë të qasshme për ata që kanë nevojë në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Politika jonë e cilësisë


Për të zhvilluar identitetin dhe për të arritur në vizionin tonë si Spital MEDICABIL;

-Respektimin e të drejtave të pacientëve dhe të afërme të tyre,
-Duke vepruar në bazë të vlerave tona,
-Duke zbatuar në rregullat tona etike,
-Ofërimin e shërbimeve shëndetësore në kuadër të rregullave ligjore dhe standarteve kombëtare dhe ndërkombëtare
-Jemi të përkushtuar në përmisimin e sistemit tonë të menaxhimit

Qëllimet tona


Të plotësohen nevojat shëndetësore të gjithë individëve ne një nivel të lartë të cilësisë.

Qëllimet tona:

-Mundësia e infeksionit zero -Shërim të shpejtë (enhanced)
-Lirimi i shpejtë i pacientit
-Reduktimi i kthimeve me të njejtën ankesë
-Kthimet digjital